Božično-novoletni sejem Daribor - ZAKLJUČENO

Datum: 6. 11. 2020
Lokacija: Maribor

Javni razpis je zaključen.

Praznični sejem s ponudbo raznolikega darilnega programa bo potekal od 3. 12. do 30. 12. 2020, na lokaciji Glavni trg in Rotovški trg.

Zavod za turizem Maribor in Snaga d.o.o. objavljata povabilo za najem sejemskih hišic in sejemskih stojnic za sejem v okviru božično-novoletnega sejma DARIBOR.

V sejemskih hišicah in stojnicah se sme prodajati predmete, ki po svojemu namenu in obliki ustrezajo prazničnemu vzdušju in predstavljajo priložnostna darila.

KONCEPT PRODAJNE VSEBINE

Za najem je na voljo:

A) 15 samostojnih sejemskih hišic, ki jih bo organizator postavil na Glavnem trgu.

Velikost hišic je 6m2 ali 9m2, hišica vključuje še:

 • prodajno polico na zunanji in notranji strani,
 • električno napeljavo za razsvetljavo in vtičnice 220V (1x stikalo).

Hišice omogočajo popolno zaprtje vseh odprtin izven obratovalnega časa. Zaklepanje hišic z obešanko zagotovi ponudnik sam. Vse hišice imajo lastni električni priključek. Porabljena električna energija je strošek organizatorja.

 

B) 12 sejemskih stojnic, ki jih bo organizator postavil na Rotovškem trgu.

 • Velikost stojnice je 2 x 1m.

OBDOBJE NAJEMA HIŠICE ali STOJNICE

Prisotnost ponudnika je obvezna vse dni v izbranem terminu na lokaciji Glavni trg in Rotovški trg (izdelki domače in umetnostne obrti, v kolikor bodo zasedene vse hišice na Glavnem trgu) v Mariboru v obdobju od 3. 12. 2020 do 30. 12. 2020.

S podpisano pogodbo se ponudnik zaveže, da bo prisoten vse dni v izbranem terminu po vnaprej določenem delovnem času. V kolikor najemnik krši dogovor, nemudoma izgubi pravico do prodajnega mesta in se le-ta dodeli drugemu zainteresiranemu ponudniku.

Termini so naslednji:
A. od 3. 12. do 6. 12.2020 (četrtek-nedelja) od 14. do 21. ure, v soboto od 10. ure do 21. ure, v nedeljo od 10. do 16. ure.
B. od 7.12. do 9.12.2020 (ponedeljek – sreda) od 14. do 21. ure.
C. od 10. 12. do 13. 12. 2020 (četrtek-nedelja) od 14. do 21. ure, v soboto od 10. do 21. ure, v nedeljo od 10. do 16. ure.
D. od 14. 12. do 20. 12. 2020 (ponedeljek-nedelja) od 14. do 21. ure, v soboto od 10. do 21. ure, v nedeljo od 10. do 16. ure.
E. 12. do 27.12. 2020 (ponedeljek-nedelja) od 14. do 21. ure, v soboto od 10. do 21. ure, v nedeljo od 10. do 16. ure.
F. od 28. 12. do 30. 12. 2020 (ponedeljek-sreda) od 14. do 21. ure.

CENIK IN PLAČILO

Cene veljajo za posamezno obdobje.

 • CENA najema sejemske hišice (Glavni trg) je 40 EUR + DDV v terminu A) in C).
 • CENA najema sejemske hišice (Glavni trg) je 20 EUR + DDV v terminu B).
 • CENA najema sejemske hišice (Glavni trg) je 80 EUR + DDV v terminu D) in E).   
 • CENA najema sejemske hišice (Glavni trg) je 30 EUR + DDV v terminu F).
 • CENA najema sejemske stojnice (Rotovški trg) je 20 EUR + DDV v terminih A), B), C) in F).
 • CENA najema sejemske stojnice (Rotovški trg) je 40 EUR + DDV v terminih D) in E).

Ponudnik se lahko prijavi za obdobje v času od 3. 12. do 30. 12. 2020  in/ali samo za posamezen termin.  Prednost bodo imeli najemniki hišic in stojnic za daljše obdobje najema.

ORGANIZACIJSKI POGOJI ZA PRODAJALCE

Hišice in stojnice je mogoče zasesti prvi dan najema od ponedeljka do petka od 12.30. do 13.30. ure, v soboto in nedeljo od 9. do 10. ure. Kasneje ne bo mogoče dostopati.

Prijavijo se lahko samo samostojni podjetniki, posamezniki in vse pravne osebe, ki so registrirane in imajo veljavna dovoljenja za opravljanje dejavnosti, ki so predmet tega povabila.

Na sejmu lahko sodelujejo ponudniki, katerih predmeti ustrezajo zakonskim določilom ter ponujajo enega ali več izdelkov po naslednjem izboru:

 • izdelki s certifikatom kolektivne blagovne znamke »Naše najboljše«,
 • izdelki s certifikati rokodelstva, ki jih podeljuje Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, drugi ročno izdelani izdelki,
 • izdelki lokalnega in regionalnega kulinaričnega izročila (sladki program, ostala hrana, tradicionalna kulinarika: potica, bučno olje itd.) v ustrezni darilni embalaži,  
 • igrače s certifikati (dobra igrača),
 • izdelki iz zelišč (čaji, kozmetika, osebna higiena),
 • božično-novoletni darilni in okrasni program.

SEJEMSKE OBVEZNOSTI ORGANIZATORJA

Organizator zagotovi: postavitev sejemskih hišk, razsvetljavo, priklop na električno omrežje in promocijo sejma v okviru svoje redne dejavnosti.

SEJEMSKE OBVEZNOSTI PONUDNIKOV

Hišice in stojnice je mogoče zasesti prvi dan najema od ponedeljka do petka od 12.30. do 13.30. ure, v soboto in nedeljo od 9. do 10. ure na Glavnem trgu. Zadnji dan najema se hišica ali stojnica čista in prazna preda organizatorju.

Ponudniki lahko prodajajo le artikle, s katerimi so se prijavili na javno povabilo, jih primerno pisno predstavili ter priložili foto ali video material.

V primeru nespoštovanja obratovalnega časa sejma v času Čarobnega decembra 2020 ponudnik na dan nesodelovanja nemudoma izgubi pravico do najema hišice ali stojnice, organizator pa prijavnino zadrži za stroške organizacije.

Vsi ponudniki morajo upoštevati predpise o prodaji na premičnih objektih, zato morajo imeti pri sebi ustrezne dokumente o nabavi blaga, prevzemne listine in odločbo o obratovanju. Prodajalci morajo imeti svoje priponke, artikli morajo biti označeni s cenami, deklaracijami v slovenskem jeziku, strankam morajo prodajalci izdajati račune. To so pogoji, ki jih od organizatorja zahtevajo pristojne inšpekcijske službe.

Ponudnik v prijavi navede vse električne aparate, ki jih bo uporabljal, da ne pride do izpada električne energije zaradi preobremenjenosti napeljave.

Prodajni prostor je omejen izključno na površini hišice (1m od hišice);  postavljanje dodatnih prodajnih polic in/ali prodaja zunaj hišic ni dovoljena. 

JAMSTVO IN ZAVAROVANJE

Organizator ne odgovarja za poškodbe, izgube, uničenje ali odtujitve stvari ponudnikov, poškodbe ponudnikov oz. njihovih prodajalcev, kot tudi ne za škodo nastalo zaradi požara, viharja, toče, strele, loma, izliva vode, tatvine ali kateregakoli drugega vzroka.

Ponudniki odgovarjajo za škodo in nesrečo, ki jo povzročijo na sejemskem prostoru oz. sejmišču oni sami ali njihovo osebje.

ČIŠČENJE RAZSTAVNEGA PROSTORA

Organizator skrbi za čiščenje sejemskega prizorišča na splošno, za red in čistočo hišice in stojnice ter njene okolice pa je dolžan skrbeti vsak ponudnik sam.

PARKIRANJE

Organizator sejma ne zagotavlja parkirišč.

IZBOR IN PODPIS POGODBE

O izboru bodo ponudniki obveščeni do 20. 11. 2020.

Organizator bo pripravil pogodbo o sodelovanju za prodajo na omenjenem sejmu, ob podpisu pogodbe je potrebno priložiti dokazilo o plačilu najema prostora.

PRIJAVA MORA VSEBOVATI NASLEDNJE PODATKE IN DOKAZILA:

Popolno prijavo sestavljajo spodaj navedene priloge, ki morajo biti v celoti priložene:

 • izpolnjen obrazec »Prijavnica«;
 • dokazilo o vpisu maloprodajne dejavnosti v poslovni register oziroma akt o ustanovitvi (za gospodarske družbe) ali priglasitveni list (za samostojne podjetnike posameznike);
 • fotografije s predstavitvijo prodajnega programa;
 • izpis iz upravne enote iz registra kmetijskih gospodarstev, če je prodajalec kmetijsko gospodarstvo;
 • dovoljenje upravne enote za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji, če gre za prodajo blaga, ki izhaja iz opravljanja dopolnilne dejavnosti na kmetiji;
 • dokazilo upravne enote o priglasitvi opravljanja osebnega dopolnilnega dela, če gre za prodajo blaga, ki izhaja iz osebnega dopolnilnega dela;
 • izpis iz Poslovnega registra Slovenije, če je prodajalec pravna ali fizična oseba, ki je registriran kot poslovni subjekt.

Organizator razporeja prostor za postavitev hišic in stojnic v najboljšem interesu organizacije prireditve. V kolikor bo prijavljenih več ponudnikov, kot je prostora, ima organizator pravico opraviti selekcijo med prispelimi prijavami. Ponudnik lahko zasede le prostor, ki mu je bil dodeljen.

POGOJI ZA PRIJAVO

Prijavnica za najem prodajnega prostora, opisi ter fotografije so obvezna priloga prijavi.

ROK PRIJAVE je do 18. 11. 2020 do 9. ure preko e-naslova zzt@maribor.si in info@snaga-mb.si.

Podrobnejše informacije: E: zzt@maribor.si ali T: 02 234 66 00 in E: natasa.matijevic@snaga-mb.si ali T: 041 257 887.

Organizator si pridržuje pravico, da spremeni program, vsebino ali odpove sejemske aktivnosti v skladu s sprejetimi ukrepi in omejitvami Vlade Republike Slovenije za zajezitev širjenja okužb s SARS-CoV-2.

Prijavnica Prijavnica (171,41 KB)