Etični kodeks v turizmu

Etični kodeks v turizmu

TURISTIČNA MISEL 9

Uvod

Mi, člani WTO, smo se zbrali na zasedanju generalne skupščine v Santiagu, Čile, na prvi dan oktobra 1999,

 • da ponovno potrdimo cilje 3. člena Statuta WTO in da se ponovno zavemo ''odločilne in osrednje'' vloge te organizacije, kot jo priznava Generalna skupščina Združenih Narodov; to je pospeševanje in razvijanje turizma s ciljem prispevanja k gospodarskemu razvoju, mednarodnemu razumevanju, miru, blaginji in vsesplošnemu spoštovanju in upoštevanju človekovih pravic in osnovni svobodi za vse, ne glede na raso, spol, jezik ali versko prepričanje;

 • globoko verjamemo, da turizem preko spontanih in neposrednih stikov med moškimi in ženskami različnih kultur in načinov življenja predstavlja glavno silo za mir, prijateljstvo in razumevanje med ljudmi sveta;

 • da se držimo principa o varovanju okolja, gospodarskemu razvoju in da se vidno borimo proti revščini, kot je bilo to izraženo na srečanju Združenih Narodov ''Earth Summit'' leta 1992 v Rio de Jaineru in v 21. Zapisniku (Agenda 21), sprejetem ob tej priložnosti,
 • da upoštevamo hitro in neprekinjeno rast turistične dejavnosti v preteklosti in prihodnosti, zaradi različnih razlogov, kot so; sprostitev, posel, kultura, vera ali zdravje in da upoštevamo njene močne pozitivne in negativne vplive na okolje, gospodarstvo, njen vpliv na družbo držav, od koder ali kamor prihajajo turisti, na krajevne skupnosti in prebivalce, prav tako kot njen vpliv na mednarodne odnose in trgovino;

 • naš cilj je, da promoviramo odgovoren, vzdržljiv in vsem dostopen turizem v okviru pravice vseh ljudi, da izkoristijo svoj prosti čas za zabavo ali potujejo s spoštovanjem do različnih družb vseh narodov;

 • prepričani smo, da lahko svetovni turizem v celoti pridobi s tem, da deluje v okolju, ki ceni tržno gospodarstvo, privatno podjetništvo in prosto trgovino, vse to pa poveča njegove pozitivne učinke na ustvarjanje bogastva in možnosti dodatnih delovnih mest;

 • prav tako smo prepričani, da je odgovoren in vzdržljiv turizem z upoštevanjem nekaterih načel in pravil nezdružljiv z naraščajočo liberalizacijo razmer, ki vladajo v ponudbi turističnih uslug, pod čigar zaščito delujejo podjetja tega sektorja in menimo, da je v tem sektorju možno združiti gospodarstvo in ekologijo, okolje in razvoj, odprtost do mednarodne trgovine in zaščito družbene in kulturne identitete;

 • upoštevamo, da imajo pri takem pristopu vsi sodelujoči v turističnem razvoju – državne, regionalne in krajevne vlade, podjetja, poslovne organizacije, delavci v sektorju, nevladne organizacije in vse druge vrste organizacij, ki spadajo v turistično industrijo, prav tako kot gostiteljske skupnosti, mediji in turisti drugačno, toda skupno odgovornost v individualnem in družbenem razvoju turizma in da bo oblikovanje njihovih individualnih pravic in dolžnosti prispevalo k uresničitvi tega cilja,

 • obvezujemo se, da bomo uresničevali cilje, ki jih je sprejel WTO s 346. (XII) sklepom na zborovanju Generalne skupščine leta 1997 v Istanbulu, da bomo spodbujali pristno sodelovanje med javnimi in privatnimi sektorji v razvoju turizma in da se bo to sodelovanje razširilo na odprt in uravnovešen način tudi med državami, od koder in kamor prihajajo turisti in med njihovimi turističnimi industrijami,

 • opiramo se na Manilsko deklaracijo (Manila Declarations) iz leta 1980 o svetovnem turizmu in na deklaracijo iz leta 1997 o Družbenem vplivu turizma (Social Impact of Tourism), prav tako kot na Turistično ustavo (Tourism Bill of Rights) in Turistični kodeks (Tourist Code) sprejet v Sofiji leta 1985 pod zaščito WTO,

 • toda mislimo, da je potrebno naštete listine dopolniti s skupnimi načeli za njihovo interpretacijo in uporabo, po katerih bodo vsi udeleženci v turističnem razvoju delovali na začetku 21. Stoletja.

Za namene te listine smo uporabili definicije in klasifikacije, kot na primer ''obiskovalec'' (''visitor''), ''turist'' (''tourist'') in ''turizem'' (''tourism''), sprejete na Mednarodni konferenci v Ottawi (Ottawa International Conference), ki je trajala od 24. do 28. junija 1991 in ki jih je leta 1993 sprejela Statistična komisija Združenih Narodov (United Nations Statistical Commission) na svoji sedemindvajseti seji.

Še posebej pa se opiramo na naslednje listine:

 • Svetovna deklaracija o človekovih pravicah (Universal Declaration of Human Rights), sprejeta 10. decembra 1948;
 • Sklep enajstega zborovanja generalne skupščine Svetovne turistične organizacije (Resolution of the Eleventh General Assembly of WTO) v Kairu o prekinitvi organiziraneMednarodni sporazum o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights), sprejet 16. decembra 1966;
 • Varšavska konvencija o zračnem prevozu (Warsaw Convention on Air Transport), sprejeta oktobra 1929;
 • Konvencija o mednarodnem civilnem letalstvu v Chicagu (Chicago Convention on International Civil Aviation), sprejeta 7. decembra 1944, in v zvezi s tem tudi sporazumi v Haagu, Montrealu in Tokiu;
 • Konvencija o carinskih zvezah za turizem (Convention on Customs Facilities for Tourism), sprejeta 4. julija 1954 in njena sklepna listina (Protocol);
 • Konvencija o zaščiti svetovne kulturne in naravne dediščine (Protection of the World Cultural and Natural Heritage), sprejeta 23. novembra 1972;
 • Manilska deklaracija o svetovnem turizmu (Manila Declaration on World Tourism), sprejeta oktobra 1980;
 • Sklep šestega zborovanja generalne skupščine WTO (Resolution of the Sixth General Assembly of WTO) v Sofiji, ki zajema Turistično ustavo (Tourism Bill of Rights) in Turistični kodeks (Tourist Code), sprejet 26. septembra 1985;
 • Konvencija o otrokovih pravicah (Convention on the Rights of the Child), sprejeta januarja 1990;
 • Sklep devetega zborovanja generalne skupščine Svetovne turistične organizacije (Resolution of the Ninth General Assembly WTO), sprejet 4. oktobra 1991 v Buenos Airesu, ki govori predvsem o potovalnih možnostih in varnosti turistov;
 • Deklaracija o okolju in razvoju v Riu (Rio Declaration on the Environment and Development), sprejeta 13. junija 1992;
 • Splošni sporazum o trgovini in storitvah (General Agreement on Trade and Services), sprejet 15. aprila 1994;
 • Konvencija o biološki raznolikosti (Convention on Biodiversity), sprejeta
 • Mednarodni sporazum o civilnih in političnih pravicah (International Covenant on Civil and Political Rights), sprejet decembra 1966;
 • 6. januarja 1995; spolnosti v turizmu, sprejet 22. oktobra 1995;
 • Stockholmska deklaracija 28. avgusta 1996 proti spolnemu zlorabljanju otrok v komercialne namene (Commercial Sexual Exploitation of Children);
 • Manilska deklaracija o družbenem vplivu turizma (Manila Declaration on the Social Impact of Tourism), sprejeta maja 1997;
 • Konvencije in predlogi, ki jih je sprejela Mednarodna delavska organizacija (International Labour Organization) na področju skupnih konvencij; prepovedi prisilnega dela in dela otrok, zaščita pravic avtohtonih narodov, enakopravnost in prepoved diskriminacije na delovnem mestu; 

Potrjujemo pravico do turizma in svobode turističnega gibanja in izražamo našo željo za promocijo nepristranske, odgovorne in trajnostne svetovne turistične ureditve, katere prednosti si bodo delili vsi člani družbe v skladu z odprtim in liberalnim mednarodnim gospodarstvom in svečano sprejmemo načela Etičnega kodeksa v turizmu.

 

Načela

1. ČLEN

2. ČLEN

3. ČLEN

4. ČLEN

5. ČLEN

6. ČLEN

7. ČLEN

8. ČLEN

9. ČLEN

10. ČLEN

Smo TOP 3 destinacija v Evropi!