Občinski program varstva okolja (OPVO)

Datum: 1. 3. 2022
Lokacija: Maribor

Občinski program varstva okolja je krovni strateški dokument, ki opredeljuje okoljske probleme/izzive in trajnostno vizijo lokalne skupnosti, postavlja prioritete njihovega reševanja, predlaga najbolj primerne strategije, jih finančno in časovno ovrednoti in določi korake za uresničitev ciljev ter nastavi sistem za vrednotenje rezultatov izvajanja. Priprava OPVO je proces, v katerega je vključenih večje število akterjev na področju varstva okolja in velik del občinske uprave.

V skladu z Zakonom o varstvu okolja so z Nacionalnim programom varstva okolja (NPVO) določene dolgoročne usmeritve, cilji ter naloge varstva okolja za celotno območje Slovenije. NPVO pomeni družbeno soglasje glede prihodnjega varstva okolja oziroma okoljskih robnih pogojev razvoja Slovenije. Program ima dolgo tradicijo in temelji na vzpostavljeni upravni organiziranosti varstva okolja, podpori nevladnih organizacij in drugih strokovnih inštitucij ter posameznikov. Potem ko je bila Resolucija o NPVO za obdobje 2020-2030 sprejeta šele marca 2020 (prejšnji NPVO pa je bil sprejet za obdobje 2007-2012), so bile dane ustrezne strokovne podlage in izhodišča tudi za pripravo novega OPVO za Mestno občino Maribor.

Skupaj z zunanjima izvajalcema smo začeli proces intenzivne in vključujoče priprave Občinskega programa varstva okolja Mestne občine Maribor za obdobje 2021-2030 (OPVO MOM 2030) v juniju 2020. Med pripravo OPVO MOM 2030 je bil opravljen pregled okoljskih kazalnikov in stanja okolja po posameznih področjih, kot so opredeljena v dokumentu. Hkrati so bili k sodelovanju pozvani strokovni deležniki in širša javnost, ki so se odzvali v dovoljšnem številu, da so pri pripravi predstavljali reprezentativno število odmeva javnega in strokovnega mnenja glede stanja okolja v MOM in potrebnih prihodnjih ukrepov.

OPVO MOM 2030 je razdeljen na devet tematskih področij, zadnje izmed njih predstavlja horizontalno integracijo in spremljanje napredka izvajanja programa z namenom zagotavljanja sledljivosti in transparentnosti izvajanja predlaganih ukrepov do izteka obdobja veljavnosti dokumenta.

Vir: Okolje Maribor

 

Smo TOP 3 destinacija v Evropi!